IETS OVER DE EERSTE HAAGSE 68 het LIJST VAN LEDEN-OPRICHTERS. strekking van dit opstel was geen andere dan om allereerste begin van de particuliere samenwerking ten behoeve van de volkhuisvesting in het oude den Haag nog eens in de herinnering terug te roepen en daarbij, vooral, nog eens in erkentelijkheid te gedenken de ondernemende jongelui” van een eeuw geleden, op wier conto toch gesteld moet worden, dat onze oudste Haagse woning bouwvereniging ter gelegenheid van haar 100-jarig be staan vereerd werd met de zilveren penning van bijzon dere verdiensten van de gemeente ”s-Gravenhage „als blijk van waardering voor het baanbrekend werk, op het gebied van de volkshuisvesting hier ter stede door haar verricht”. Mr. J. de Bas Jzn, notaris. Jean Chrétien Baud, lid der Tweede Kamer. Mevrouw BesierCornets de Groot. Jhr, Mr. C. A. J. Beelaerts van Blokland, substituut-griffier Ge rechtshof. Jhr. J. Boreel, kamerheer des Konings. Jhr. Mr. W. M. de Brauw, lid der Tweede Kamer. Mr. R. Baron van Breugel, lid van de Raad van State. Jhr. Mr. C. van Breugel,, advocaat bij de Hoge Raad. Mevrouw BurgerhoudtJochems. Mr. E. J. A. Graaf van Bylandt, lid Provinciale Staten. Douairière de la Bassecour Caanvan der Heim. Jhr. Mr. J. J. de Ia Bassecour Caan, advocaat bij de Hoge Raad. T. H. Blom Coster, medicinae doctor. I. P. Delprat, kolonel der Genie. Mr. G. Delprat, Rijksadvocaat. J. A. H. De la Sarraz, adjudant des Konings, Minister van Staat. Jhr. E. van der Dussen, particulier Jhr. O. van der Dussen, particulier. Jonkvr. J. C. F. van der Dussen. Jonkvr. H. E. A. van der Dussen. Mr. H. Baron Collot d'Escury, wethouder den Haag. H. F. Ch. Baron Forstner van Dambenoy, Minister van Oorlog.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 91