Bijlage M. ’s Gravenhage, den 14den April 1868. den gezond- ziektens be- Ingevolge art. 30 der Algemeene Instructie voor de Gemeente- Geneeskunstoefenaren hebben wij de eer aan het Burgerlijk Arm bestuur over te leggen het jaarlijksch verslag wegens de genees kundige dienst binnen deze Gemeente. De maatregelengenomen ter bevordering van heidstoestandals ter voorkoming of genezing van stonden1°. in de controle op de slechte woningen beerputten mestvaalten en riolen; 2°. in het nagaan welke slooten als scha delijk voor de openbare gezondheid gereinigdgedempt of door spuijing verbeterd konden worden en 3°. in den ruimen aanvoer tijdens korter of langer aanhoudende epidemie van versch frisch drinkwater, overal waar hieraan de behoefte zich deed gevoelen. Behalve een kortstondig aanwezen der Cholera-Asiatica in den nazomer en een veel langer voortduren van kinkhoest onder de kinderen, kwamen geene andere epidemiën gedurende 1867 voor. Betrekkelijk had de eerste veel grooter invloed dan de laatste dier beide epidemiën op de sterfte der bevolking, en wat vooral bijzondere vermelding verdient, was dat het naburig zeedorp Scheveningen van beide ovengenoemde epidemiën verschoond bleef. Over het geheel genomen was het aantal zieken gedurende 1867 veel geringer dan in 1866 zoowel hier als te Scheveningen. De geneeskundige dienst werd naauwgezet en zorgvuldig ge trouw niet minder in de verschillende onderstandswijken dan in de Godshuizen behartigd en talrijk was het aantal kinderendat gedurende vier maanden werd gevaccineerd. Onder verwijzing naar het deswege in October 1867 overgelegd rapport, brengen wij tevens onze aanvrage in herinnering, door tusschenkomst van het Burgerlijk Armbestuur in staat te worden gesteld tot aanschaffing eener voldoende hoeveelheid deugdelijke vaccinetegen den termijn waarop in 1868 de vaccinatie der kinderen uit de verschillende onderstandswijken moet plaats hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 101