Jhr. Mr. W. Quarles van Ufford, Bijlage O. ’s Gravenhage, den ~\Aden Maart, 1868. Leden. a. b. lijfgoedde Heeren: en het linnen-tafel-bedden- en i D. P. J. van Waning, Mr. A. J. C. Maas Geesteranus; de localen, het huisraadde levensmiddelen, de brandstof fen enz.de Heeren Jhr. Mr. W. Quarles van Ufford, en F. N. de Charro; van welke beide Sub-Commissiën onze Voorzitter de Heer Mr. H. Baron Collot d’Escury, ingevolge gezegd Reglement, mede-Lid en tevens Voorzitter is. Naar luid van art. 13 der Verordening, regelende onzen werk kring, van den 24sten Januarij 1865 (Verzameling n°. 253), hebben wij de eer U het navolgend Verslag aan te bieden nopens den staat van het Gasthuis dezer Gemeente over het jaar 1867. De herbenoeming door Uw Collegie en door den Gemeenteraad van den Voorzitter en de leden Uwer Commissie, bragt dus in haar personeel geene verandering te neeg. Zij bleef zamengesteld als volgt: Mr. H. Baron Collot d’Escury, Voorzitter. F. N. de Charro, D. P. J. van Waning, en Mr. A. J. C. Maas Geesteranus, In de bij art. 8 van ons Reglement van Orde voorgeschreven Vergadering werden almede herbenoemd tot leden der Sub-Com missie over:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 105