s I 2 een Heel- en Verloskundige, eene vroedvrouw, «even ziekenoppassers, en acht ziekenoppasseressen. het gebouw, waarvan de last van en eigendommenis bovendien Huishoudelijke dienst. een huismeester-boekhouder een machinist, een hulp id. eene linnenvrouw-naaister, een portier, drie huisknechten een looper, twee keukenmeiden, en acht werkmeiden. Behoudens de herstellingen tot uitvoering en aan de kosten te huis behooren bij de Commissie bijstand voor de plaatselijke werken het na te meldene daarvan verrigt. De aanhoudende regens in het afgeloopen jaar deden de kalk uit de voegen der muren vallenhetwelk ten gevolge haddat ook de vertrekken der le klasse en die van den Geneesheer- Directeur beschadigd werden. In beide herstellingen werd voorzien. Voorts is in de gas-inrigting van het gesticht eene belangrijke en afdoende verbetering aangebragt, door vermeerdering van het toestel met nog drie retortenzoodat nu de geheele verlichting van het gebouw door eigen krachten geschiedt. Door de benoeming van een hulpgeneesheer ontstond behoefte aan een vertrek voor dezen en werd daarom een nabij de kamers van den Geneesheer-Directeur gelegen en door de huisknechten ingenomen vertrek, voor spreek- en consultatiekamer ingerigt, en het oorspronkelijk daartoe bestemde vertrek aan den hulpgenees heer afgestaanterwijl aan de knechten een locaal in het huishou delijk gedeelte werd aangewezenwaar zij ook meer eigenaardig te huis behooren. Aan de 2e afdeeling van het gesticht werdenter te gemoet- koming aan ingekomen klagten over zekere gedragingen der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 109