1 huishoudelijken aard L buiten geverwd dergelijke klagten publieke vrouwende raampjes van de privaten vervangen door door gesloten blindjes, als zonneblinden bewerkt, en de boven ruiten waardoor die vrouwen zigtbaar warenvan door welk een en ander de mogelijkheid van voor het vervolg voorkomen is. Alvorens tot de behandeling van een ander onderwerp over te gaan, wenschen wij aan de mededeelingen van local en aard nog deze te voegen. Op uitnoodiging der Commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommen, tot het kenbaar maken van ons gevoelen ten aanzien van het haar door den Gemeente-architect gedaan voorsteltot plaatsing in het Gasthuis van eene stoommachine voor het pompen van het water uit de kelders en het oppompen van het water voor de baden, uitsluitend ten dienste der pers pomp, waartoe vroeger door ons aan U aanvrage was gedaan, werd aan gemelde Commissie te kennen gegeven dat de geschikste plaatsing voor zoodanige machine zou zijn in het waschhuis, tegen den muur die hetzelve van de gas-inrigting scheidt. Daarop verlangde die Commissie beantwoording der vraag, of zij het als een uitgemaakte zaak te beschouwen had, dat het waschhuis niet voor zijne bestemming gevorderd zou worden, of liever, dat in het Gasthuis het wasschen niet voor eigen rekening zou geschieden. Sedert ons antwoorddat de aanwijzing van een gedeelte van het waschhuis tot plaatsing der machine was geschied op advies van den Gemeente-architect, doch dat wij gaarne van eene an dere geschikte gelegenheid zouden zien gebruik gemaaktvooral dewijl er nog geene bepaalde beslissing genomen was omtrent het wasschen in- of buiten het gesticht, en men het waschhuis buiten noodzakelijkheid liever niet zou zien verkleinen en voor een ge deelte aan zijne bestemming onttrekken werd de zaak gelaten zonder verder gevolg. Wat de leverantien van huishoudelijken aard en in het bijzon der de levensmiddelen betreft, daarover bestond algemeene te vredenheid en mogten al op enkele afleveringen bemerking zijn gerezen, de leveranciers betoonden de meeste bereidwilligheid in verwisseling tegen meer deugdelijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 110