Vierde - 21.874 - 8.75 - 4.374 1118 waarvan 457 Klassen. Per dag. Per week. Over 30 dagen. Eerste f> H zoodat op ult. Dec. 1867 aanwezig waren 134 85 49 II 51 dat het aantal betalende patiënten bedroeg 99 48 f.jh Tweede Derde behandeld ontslagen overleden f 187.50 - 93.75 - 37.50 - 18.75 Vrouw. 661 506 70 f 43.75 6.25 - 3.124 - 1.25 - 0.621 Wij mogen echter te dezer plaatse niet onopgemerkt latendat de prijzen der levensmiddelen in het algemeen klimmende zijn. Alsnu overgaande tot het bespreken der opname en verpleging van lijders, herinneren wij vooraf, dat ten gevolge van ’s Raads bepaling, dat gedurende 1867, voor verleenden geneeskundigen onderstand in het gesticht, aan daarin voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur opgenomen personen50 cents daags voor iederen verpleegde moest worden voldaanin verband met art. 35 der verordening voor het gesticht, het tarief van verplegingskosten voor gemeld jaar was als volgt: Patiënten. Mann. 865 359 119 - 49 Door de goede zorgen van Dr. Ekmerins die als waarnemend Geneesheer-Directeur zich onledig heeft gehouden met de zamen- stelling van een verslag, zoo als dat den Geneesheer-Directeur is voorgeschreven bij art. 22 zijner instructieen die zich ook van die taak loffelijk heeft gekweten, zijn wij in staat gesteld de noo- dige bijzonderheden omtrent opname en verpleging mede te deelen waarvoor wij echter de vrijheid nemen ons in de hoofdzaak aan dat copielijk hierbij gevoegd verslag te refereren hier alleen ver meldende, dat in 1867 zijn:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 111