In L van cholera had voorgedaan. dat het aantal verlossingen is geweest 23waarvan 14 in de 1ste afdeeling en 9 in de 2de afdeeling; en dat zijn verpleegd geworden aan epidemische ziekten 62 typhuslijderswaarvan 16 zijn overleden, en 14 choleralijders6 terwijl het getal der opgenomen lijders aan scabies beliep 163. Het merkwaardigste daaronder is derhalve het niet onbelangrijk aantal verpleegde typhuslijders. Het aantal verpleegde cholera-lijders mag gering heeten. 1866 bedroeg het 148, waarvan 95 met doodelijken afloop. Al is de opname van scabieslijders in het Gasthuis niet onge woon het hiervoren opgegeven getal overtreft toch verre dat van vorige jaren. De zoo even besproken verpleging van cholera-lijders herinnert er ons aan, dat wij nog dienen te vermelden wat in 1867 vóór en tijdens het heerschen dier ziekte is verrigt Geruimen tijd vóór dat zich een cholera geval alhier had voor gedaan en wel in het begin van het jaarwas men er op bedacht geweest de gewone ziekenzalen te doen schoonmaken en in orde brengen, naar aanleiding waarvan de patiënten, daarin verpleegd tijdelijk in de afdeeling voor besmettelijke ziekten werden gehuis vest. Toen nu de vrouwenzalen gereed en weder betrokken waren en men met die der mannen een aanvang had gemaakt, moest men daarmede plotseling op Uwen last eindigen, en wel uithoofde zich binnen deze Gemeente een geval Onmiddelijk werd dan ook de afdeeling besmettelijke zieken ge heel ontruimd en voor de opname van zoodanige lijders beschik baar gesteld. Tevens werden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tot stand gebragt, zoodat in het gesticht de eventuele uitbreiding der ziekte met gerustheid kon worden afgewacht. Even als in 1866 werd voorts de heer Dr. J. Spille te Sche- veningen uitgenoodigd om wederom het beheer en toezigt over het voormalig politie-bureau aldaarin dergelijke omstandigheden aan gewezen wordende tot opname en verpleging van lijders, op zich te nemen. Voor dat gebouw werden onderscheidene kleeding- en liggingstukken uit het Gasthuis tijdelijk ten gebruike afgestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 112