Uitgaven. Ontv angsten. 4890.00 Meer ontvangen dan geraamd is Transporters f 3133.33 volgn. 1 Bezoldiging voor den Geneesheer-Directeur, Hulp-geneesheerHeel- en Verloskundige, Huismeester-Boekhouder en vroedvrouw f 3133.33 Gelukkig bekwam de gevreesde ziekte geen epidemisch karakter. De goede zorgen en ijverige pligtsbetrachting steeds door den heel- en verloskundige van het gestichtden Heer P. J. Ligtenberg betoond wordende, vorderen onze hulde, en wij brengen die met het meeste genoegen ter dezer plaatse. Ons financieel beheer was van dien aarddat het geraamd cijfer der uitgaven onzer begrooting ontoereikende bleek te zijn. De daarop benoodigde en tweemalen aangevraagde verhoogingen waarvan de laatste nog moet worden toegestaan bedroegen 3298.29, waardoor het eindcijfer der raming ad 38,898.zal worden op gevoerd tot een bedrag van 42,196.29. Deze aanvragen waren hoofdzakelijk het gevolg van meerdere verpleging. Door die meerdere verpleging, wat betalende lijders betreft, bedroegen daarentegen ook de ontvangsten over 1867 3,753.meer dan de raming, terwijl eene buitengewone uitgaaf van 299.76 voor de verpleging van cholera-lijders werd gevorderd. Met het navolgende geven wij U een overzigt van ons finan cieel beheer Memorie. voor rekening der Politie Memorie. voor rekening van beta- volgn. 1 Verpleegkosten voor rekening van het Bur gerlijk Armbestuur 2 Verpleegkosten voor meente 3 Verpleegkosten 4 Verpleegkosten lende lijders ƒ16863.00 rekening der Ge- Totaal .ƒ21753.00 Geraamd bedrag - 18000.00 3753.00

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 113