3133.33 3852.18 V H V tt V n v a n u Blijft beschikbaar 715.97 Totaal Geraamd bedrag met de verhoogingen 597.65 440.96 3359.07 90.56 400.00 41480.32 - 42196.29 - 222 34.1 - 20966.17 - 2298.464 - 522.16 - 626.64 - 4342.874 - 627.914 Volgens het bij Circulaire van den StaatsraadCommissaris des Konings in dit Gewest van den Isten Maart 1859, Ag. n°. 1755 (2<Ze Afd.) gegeven voorschrift, voegen wij almede als bijlage hiernevens den daarbij voorgeschreven staat omtrent de verpleegden. Ons Verslag eindigende, kunnen wij niet ontkennen, dat zijn geleden gevoelige persoonlijke verliezendoch mogen wij er daar entegen op wijzen, dat belangrijke persoonlijke en zakelijke aan gelegenheden ten einde gebragt zijn. En wat in het algemeen den toestand der instelling betreft, in 1867 zijn 10 betalende lijders meer verpleegd dan in 1866, Transport f volgn. 2 Belooningen en kosten van het dienstdoend personeel, als: machinist, hulp-machinist zieken-oppassers, zieken-oppasseressenlin nen vrouw-naaister, portier, huisknechten, looper, keuken- en werkmeiden en schoon maaksters 3 Drukwerk, schrijfbehoeften en advertentie- k os ten 4 Eet- en drinkwaren 5 Kleeding en ligging 6 Aankoop van meubelen 7 Onderhoud 8 Brandstoffen en verlichting 9 Schoonmaakkosten 10 De apotheekaankoop en onderhoud van instrumenten 11 Geneesmiddelen 12 Bewassching 13 Vervoer van zieken en lijken 14 Allerlei kleine uitgaven bij maandcedullen. - 15 Onvoorziene uitgaven -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 114