f Ö1283 1972 728 zes ver- 1740 50583 493 verpleegdagen. De kosten één verpleegdag in deze klasse worden geschat op 6 - Een Indien ik volgde in het voorgaande verslag door den Geneesheer- Directeur gebezigde wijze van berekening der onkosten van één verpleegdag en de verpleegdagen in de verschillende klassen allen herleid tot verpleegdagen in de 5de klasse, zoo bekom ik de volgende resultaten Voor de 1ste klasse heeft men van pleegdagen in de 5de klasse290 x De 2de klasse heeft 493 verpleegdagen gehad, verpleegdag in deze klasse staat gelijk met 4 verpleegdagen in de 5de klasse493 x 4 De kosten der 3de klasse worden berekend op 2 malen die der 5de klasse. De 3de klasse heeft 364 verpleeg dagen geteld364 X 2 De kosten der 4de klasse staan gelijk met die der 5de klasse. Beide klassen te zatnen tellen 48,143 verpleegdagen 48143 Het gezamenlijk bedrag der verpleegdagen gebragt tot de 5de klasse, is dus geweest De kosten van één verpleegdag Eeiie vergelijking der over het jaar 1867 verkregen cijfer met die over het jaar 1866 toont duidelijk aan, dat de inrigting bloeijend geheeten mag worden. Het aantal verpleegden bedroeg in het afgeloopen jaar 1118, in 1866 slechts 991, dus 127 meer. De voor de meeste Gasthuizen door de burgers gekoesterde af keer bestaat voor ons Gasthuis niet. Patiënten die reeds ééns in het Gasthuis verpleegd waren keerden gaarne bij herhaling in het Gasthuis terug wegens nieuwe ziekten. Aan de noodzakelijke discipline onderwerpen zich allen zonder tegenstribbeling. Slechts zelden ontstonden er onaangenaamheden uit dien hoofde, waarbij dan natuurlijk de gepaste maatregelen tot instandhouding der goede orde genomen werden. De onkosten zijn boven het geraamde gestegenmaar eveneens het aantal der verpleegde lijders. Het geraamd bedrag der verpleegkosten voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur bedroeg 12,000hetgeen gelijk staat met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 118