L van lijders gedwongen Het hiervoor noo- van de afdeeling voor eene zaal dezer afdeeling nagenoeg 24,000 verpleegdagen; het totaal dier verpleegkosten heeft over het geheele jaar bedragen 16,863, hetgeen overeenkomt met 33,726 verpleegdagen. Er zijn dus 9,726 verpleegdagen meer geweest als bij het op maken der begrooting voor 1867 in rekening gebragt waren. Voor lederen verpleegdag wordt betaald 50 cents, terwijl hij wer kelijk 83 cents aan het Gasthuis kost. Gemaküelijk laat zich hieruit berekenendat er een te kort van 3000 zijn moest. Toch heeft iedere verpleegdag circa 2’ cent minder gekost als in het jaar 1866. Gaan wij kortelijk de verpleegden in de verschillende afdeelin- gen na. Het getal der voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur verpleegden is, zoo als reeds vermeld werd, aanzienlijk gestegen. Terwijl zich vroeger slechts 8 of 9 kribben op iedere zaal bevon den is men door de vermeerderde opname nu reeds 10 kribben op een zaal te plaatsen, dige materieel werd voorloopig genomen besmettelijke ziekten, waardoor geheel gedemonteerd werd. De afdeeling voor betalende lijders werd zeer druk bezocht. In de laatste drie maanden van het afgeloopen jaar was dit niet het geval. De oorzaak hiervan ligt natuurlijk in het vetrek van den voormaligen Directeur. Iedere verwisseling van het hoofd der ge neeskundige dienst moet tengevolge hebben het minder bezocht worden dezer afdeeling door lijders, die zich in den regel meer om den behandelenden Geneesheerdan uit gebrek aan verpleging in die afdeeling laten opnemen. Wat de eigenlijke geneeskundige dienst betreft, het afgeloopen jaar heeft gelukkig minder vermeldingswaardig als het daar voor gaande. De door zoovelen met vrees terug verwachte cholera eischte binnen deze Gemeente slechts weinige offers. In de afdeeling voor besmettelijke ziekten van het Gasthuis waren de noodige voorzorgen genomen ter verzorging van de eventueel op te nemen lijders aan die ziekte. In het geheel be droeg hun aantal 14waarvan 6 stierven en de overige 8 herstelden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 119