1 Meerdere lijders vielen ten offer aan den typhus. Het aantal der aan deze ziekte behandelde lijders bedraagt 62, van deze stierven 16. Slechts een gedeelte der typhuslijders werd in de afdeeling voor besmettelijke ziekten verpleegd. Het eenigzins afgelegen zijn dezer afdeelinghet meerderebij gebruik er van, noodige personeel, de hieraan verbonden onkosten en eindelijk het moeijelijker toezigt op dit personeel, dat meestal uit menschen bestaat die slechts bij den dag gehuurd worden en weinig of geen belang in het nakomen hunner pligten stellen dit alles maakt, dat zoo weinig mogelijk gebruik wordt gemaakt van die afdeeling. De typhuslijders werden slechts dan in de afdeeling voor be smettelijke ziekten opgenomen, als het getal der te gelijk aanwe zige lijders aan die ziekte zoo groot was, dat er gevaar voor overdragen der smetstof op andere met hen te gelijk verpleegde lijders te duchten was. Veel gebruik werd in het afgeloopen jaar gemaakt van de bad kamers. De vele met scabies opgenomene lijders (in het geheel 163) vorderden alle eene langdurige aanwending van baden. Op die wijze alleen konden zij behoorlijk verpleegd en kon er tevens voor gezorgd worden, dat het overdragen dezer besmet telijke huidziekte op andere lijders verhinderd werd. Buitendien werden nog vele andere zieken met warme baden behandeldbijv, rheumatische aandoeningenverlammingen enz. Eene aanmerkelijke verbetering hebben deze badkamers reeds in een voorgaand jaar ondergaan, door het ondoordringbaar maken der vloeren met een zinken bekleeding. Toch is hare inrigting nog ver van doeltreffend. Op een te grooten afstand van de ziekenzalen gelegen ziet men, uit een geneeskundig oogpunt, veel bezwaar in de aanwending er van. De bij zoo vele aandoeningen volstrekt noodige aanwending van zeer warme badenkan in het geheel niet toegepast worden. Immers na zulk een bad mag men een zieke niet voeren over een kouden tachtigen corridor. Reeds is het tweemalen gebeurd dat een patient, den eenen dag wegens scabies in een bad gebragt, den volgenden aan een veel erger kwaal, aan gewrichtsrheumatisme leed. Zonder twijfel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 120