Huishoudelijke dienst. het personeel levert de huis- tijd tot tijd door Behalve de vele mutatien van houding weinig merkwaardigs op. De regeling der huishoudelijke dienst bleef geheel als vroeger. De betrekking van huishoudster werd opengelaten en door den Huismeester-Boekhouder voortdurend vervuld. Eigenaardige moeijelijkheden deden zich van die omstandigheid voor. Het toezigt op de vrouwelijke suppoosten voor de huishoudelijke dienst leed er door. Wanordelijkheden van meer of minder be- moet men het reeds eene groote schrede vooruit noemen lieden als oppassers te hebben, die zich aan geen buitensporig gebruik van sterken drank schuldig maken. Over de meeste oppasseressen mogt meneven als vroeger, voldoende tevreden zijn. Tot bijstand in de geneeskundige dienst werd een inwonend hulp-geneesheer aangesteld, die den Isten Junij zijne betrekking aanvaardde. Een zeer groot verlies leed zoowel de geneeskundige dienst als onze geheele inrigting door het bedanken voor de betrekking van Geneesheer-Directeur van den Heer doctor J. L. Chanfleuky van IJsselsteijn. Tot Hoogleeraar te Amsterdam beroepen meende hij verpligt te zijn den pas opgerigten leerstoel voor sy philis en huidziekten, den eersten in ons land, aan te nemen en aan de nog studerende medici die vakken te onderwijzen waaraan hij gedurende zijn geheel leven met zoo veel vrucht gewerkt heeft. Door de zieken bemind om zijne steeds liefderijke en kunde- volle behandeling, door het dienstdoend personeel gerespecteerd, tot in de kleinste bijzonderheden met alles wat het Gasthuis be treft bekend, was hij zeker de man bij uitmuntendheid geschikt om Directeur en Geneesheer van het Gasthuis te zijn. Ieder inwoner van het Gasthuis zag met spijt den Heer Chan- fleüry van IJsselsteijn vertrekken. Door allen werd hij als Directeur, Geneesheer en mensch even hoog geschat. Het Directeurschap werd tijdelijk door den hulp-geneesheer waargenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 122