C. J. Ermebins. lang spruitten hieruit voort, waarvan weder talrijke mutatiën van personeel het gevolg waren. Gaz- en stoombereiding bleven in handen van denzelfden persoon die als vroeger steeds met den meesten ijver zijne werk zaamheden vervulde. Het aantal gaz-retorten is tot vijf vermeerderd, zoodat er nu voldoende gaz bereid kan worden om in de behoefte van het ge- heele gebouw te voorzien. Buitendien zijn er een condensator en een met kalk gevuld zuiveringstoestel geplaatst geworden, waardoor de qualiteit van het gaz aanmerkelijk beter dan vroeger geworden is. En hiermede meen ik aan mijn taak voldaan te hebben. Zelf nog jong en slechts korten tijd aan de inrigting werkzaam in eene betrekking waarin ik meer met de zieken als met den eigen lijke inrigting in aanraking kwam is het voor mij moeijelijk alles in ons Gasthuis met die zekerheid te beoordeelenwaarmede doc tor Chanfleury van IJsselsteijn dit vermogt. De leemten in mijn verslag hoop ik dat door UEd. Achtbare voor die redenen over het hoofd gezien zullen worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 123