Bijlage Q ’sGravenhage, den Iden February 1868. Algenieene beschouwingen. eer het De Plaatselijke Schoolcommissie te 'sGravenhage heeft de U bij deze aan te bieden het verslag over den toestand van Lager Onderwijs in deze Gemeente over 1867. De toestand van het zoo wel openbaar als bijzonder lager on derwijs in deze Gemeente gedurende 1867 is weder over het alge meen gunstig te noemen. Zoo als uit dit Verslag verder blijken zal, bleven de scholen, zoo wel wat het personeel der onderwij zers, als de gehalte van het ouderwijs betreft, haren goeden naam handhaven. Het aantal bijzondere scholen vermeerderde, ook eene nieuwe Gemeentebewaarschool werd opgerigt. Maatregelen om het openbaar onderwijs aan de toenemende eischen te doen beantwoorden werden ingevoerd of voorbereid, als de oprigting van leesbibliotheken voor de leerlingen en eene verbeterde inrig- ting der avondscholen. Het onderwijzend personeel op de scholen te Gravenhaye {Sclieveningen hieronder begrepen) bestond den Bisten December 1867 uit 57 hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen, geplaatst aan het hoofd van scholenterwijl de betrekking van hoofdonder wijzer aan eene der Gemeentescholen vacant was; 172 hoofd-, hulp- en huisonderwijzers of onderwijzeressen en 134 kweekelingen, mede op die Scholen werkzaam. Door den districts-schoolopziener zijn geene schoollokalen ver klaard voor de gezondheid schadelijk of van onvoldoende ruimte voor het getal der aldaar schoolgaande kinderen. De tegen som mige schoollokalenb. v. tegen dat op het Kortenboschgemaakte aanmerkingen zijn nog niet opgeheven. Ook is het niet te ontkennendat een der vertrekken der Gemeenteschool op de Ammunietihavendat, waar de laagste afdeeling is geplaatst, in evenredigheid tot de vele daar onder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 124