I 1) Overgenomen in het Gemeenteverslag. wezen leerlingen veel te bekrompen is en eene verbreeding en verhooging dringend vordert. Door Zijne Majesteit den Koning is in 1867 aan de volgende personen, te Gravenhage verblijf houdende, vergunning verleend hier te lande onderwijs te geven: A. H. Greive, huisonderwijzeresse in de Eransche taal; M. A. Stimson, huisonderwijzeresse in de Engelsche taal; De verklaring, bedoeld bij art. 37, lett. c der Wet van den 13den Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), is afgegeven aan: A. C. de Zwart, hoofdonderwijzer; J. C. Okhüyzen hoofdonderwijzer W. Hesseling hulponderwijzer; E. C. H. Heüvelmans, hoofdonderwijzeresse A. J. Verdam, hoofdonderwijzeresse. De opgaven door de hoofdonderwijzers verstrekt, betreffende het aantal kinderen dat op den 15den Januarij, 15den April, 15den Julij en 15den October onderwijs genoot, zijn medegedeeld in den bij dit Verslag gevoegden staat Uit die opgaven, te zamen getrokken (door vier gedeeldwanneer die opgaven vier malen verstrekt zijnanders door drie of twee) blijktdat het gemiddeld getal der in 1867 schoolgaande kinderen is geweest: 5225 jongens 4977 meisjes dus 10202 kinderen, waarvan kosteloos onderwijs hebben genoten 3149 jongens 3080 meisjes alzoo 6229 kinderen. De afdeelingsbesturen blijven met loffelijken ijver nagaan of de ouders behoorlijk aanvraag om toelating op de scholen voor hunne kinderen doen. De Commissie mag er bijvoegen, dat dit toezigt, welks resultaten haar geregeld door Burgemeester en Wethouders worden medegedeeld, nuttig werkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 125