7 V Kinderen der dagschool. Alleen op de avondschool. 46 9 17 2 18 13 0 0 1 0 0 125 83 52 66 60 123 54 31 22 6 na ontslag op 12jarigen de dagschool alleen de avondschool zoo als uit de volgende opgave van In 1867 heeft de Commissie een onderzoek ingesteld naar de werking der avondscholen. Het is haar gebleken, dat het getal der kinderen, die na ontslag van bezoeken, weinig beduidt, September 11. blijkt Nieuwe Schoolstraat. Zwarteweg Ammunitiehaven Lepelstraat Lombardstraat Kortenbosch Keizersstraat Badhuisstraat Jufvrouw Idastraat Achter Raamstraat Verlengde Badhuisstraat Vroeger was het getal der leerlingen, die leeftijd de avondschool bezochten veel grooter. Voor die verminde ring bestaan naar het oordeel der Schoolcommissie onderscheidene oorzaken, die niet alle zijn weg te nemen. Vooreerst trachten de ouders zoodra mogelijk voordeel van hunne kinderen te trekken en brengen zij hen op ambachtendie hen beletten de avondschool bij te wonen. Weinig is er tegen te doen wanneer de ouders zoo slecht het belang hunner kinderen begrijpen welke nadeelige ge volgen intusschen het niet herhalen van het genoten onderwijs heeft, blijkt vooral bij de examens voor de muzijkschool en de academie van technische wetenschappen. Wanneer de besturen van laatstgemelde inrigtingen besloten geene leerlingen aan te nemen die niet aantoonden getrouw de avondscholen bijgewoond te hebben zou dit waarschijnlijk van goed gevolg kunnen zijn. Doch er is nog eene andere redenen wel dat de van de dagschool ontslagen kinderen met die gezegde school in eene en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 126