h mede het hare te sporen. De Commissie van toezigt op de normaallessen, op wier ver klaring de rangorde der hulponderwijzers in die verschillende klassen door Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld, houdt daartoe jaarlijks een examenwaarin zij door al de hoofdonderwijzers der Gemeentescholen wordt bijgestaan en waarbij zij tevens acht geeft op den praktischen aanleg der hulponderwijzers. Het gevolg dier klassificatie is, dat de geschiktste en kundigste nu spoediger kunnen bevorderd worden. Van de hulponderwijzers hebben er zestien geheel of ten deele de voor hen bestemde lessen bijgewoond. Zes hunner hebben zich aangemeld tot het verkrijgen der acte van hoofdonderwijzer en zijn allen daarin geslaagd. De Commissie kan niet genoeg roemen den ijver der hoofd in April October April 1867 October dezelfde klasse op de avondschool vereenigd zijnwaarvan het gevolg is, dat zij slechts herhalen hetgeen zij weten, en niet ook meer of min voortzetten. De belangstelling in het onderwijs wordt dus niet gaande gehouden. De Plaatselijke Schoolcommissie stelt zich voor door eene opzette lijke voordragt ter verbetering van den toestand der avondschool op dit onderwerp terug te komen. De gunstige verwachtingwelke de Commissie van toezigt van de door haar in 1865 ingevoerde regeling der normaallessen had, is door de uitkomst volkomen bevestigd Meerder yver en betere studiën waren bij de kweekelingen en hulponderwijzers te bespeuren. Vooral echter bleken de goede resultaten bij de verschillende examens, bijzonder bij die voor het verkrijgen der acte van hulp onderwijzer. Daartoe zijn 1866 toegelaten 2 tegen 4 afgewezen, n 2 9 3 1 8 3 De bepaling, dat geen hulponderwijzer der 5de en 4de klasse tot eene hoogere klasse bevorderd wordt ten zij blijkt, dat hij hiertoe boven anderen in aanmerking verdient te komendoet om de hulponderwijzers tot voortdurende studie aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 127