Dc Onder «ijzers. Gravenhage voorloopige Het openbaar onderwijs. Het getal der Gemeentescholen voor lager onderwijs was hetzelfde als in 1866, te weten: 6 voor onvermogenden, 2 voor minver mogenden en 2 burgerscholen tegen matig schoolgeld te'sGraven- hage1 voor onvermogenden, 1 voor onvermogenden en minver mogen en 1 voor minvermogenden te Scheveningendus in het geheel 13. Het onderwijs in de verschillende vakken wordt op de Gemeente scholen bij voortduring overeenkomstig de bestaande voorschriften en tafels van werkzaamheden geregeld gegeven. Den lOden November 1867 was het juist vijftig jaar geleden, dat de heeren H. van den Heuvel en A. van Bbink als onderwijzers, die de lessen geven, hunne namen zijn genoemd in het Verslag over 1866. De uitkomstenwelke het onderwijs in het teekenen en den zang geeft, zoo als dit blijkens het Verslag over 1866 nu geregeld is, zijn mede zeer voldoende. Ten vervolge op het Verslag over 1866 wordt hier vermeld, dat door den GemeenteraadBurgemeester en Wethouders enz. genomen zijn de volgende besluiten: 1°. Besluit van den Gemeenteraad van den 19den November 1866, houdende wijziging van de instructie van den onderwijzer der gymnastiekschool van den 19den December 1860, gewijzigd den 23sten October 1863. 2’. Besluit van den Gemeenteraad van den 27sten December 1866houdende verhooging van de jaarwedden der bestuurde- ressen en helpsters bij de Gemeentebewaarscholen. 3°. Besluit van Burgemeester en Wethouders van van den ll/14den Januarij 1867, houdende eene nieuwe wijkverdeeling ten behoeve der Gemeentebewaarscholen. 4°. Besluit van denzelfden van den 16/19den Augustus 1867, om bij wijze van proefneming eene bibliotheek aan eene der Gemeentescholen toe te voegen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 128