E twee verdien- eerstgenoemden is door den Gemeenteraad hoofdonderwijzers van de Gemeentescholen op het Kortenbosch en den Dennenweg geïnstalleerd zijn en als zoodanig hunne betrek kingen alhier aanvaard hebben. De Gemeenteraad vermeende teregt aan die heeren bij die gelegenheid van wege de Gemeente een blijk van belangstelling te moeten geven. Dit bestond in een geschenk in zilver, hetwelk hun met eene toepasselijke aan spraak door den waarnemenden Burgemeester den llden Novem ber 11. overhandigd werd. Aan de Plaatselijke Schoolcommissie was het hoogst aangenaam, dat de Gemeenteraaddie onderschei ding gevendedaarmede zooveel mogelijk de vele verdiensten van beide heeren heeft willen erkennen. Toen beiden toch voor eene halve eemv hunne werkzaamheden aanvingen was het met het onderwijs in deze Gemeente zeer slecht gesteld. De verbeteringen daarin gebragt, men mag wel zeggen de reorganisatie van het geheele onderwijs waren in het bijzonder aan den ijver en de vele bemoeijingen van beiden te danken. Menig voortreffelijk onder wijzer, zoo wel hier als elders gevestigd, genoot bij hen zijne opleiding. Niet weinig droeg daartoe bij de door heneen paar jaren na hunne aanstelling in het leven geroepen inrigting der normaal lessen. De aan die lessen verbonden hoofdonderwijzers hebben, het behoeft wel geene herinnering, nog steeds den heer van den Heuvel als geachten Voorzitter aan hun hoofd. In 1867 hadden wij het verlies te betreuren van stelijke hoofdonderwijzers, staande aan het hoofd van Gemeente scholen, T. J. Akkersdijk, hoofdonderwijzer der school voor minvermogenden in de Achterraamstraatoverleden den 3den Maart 1867; en W. Koning, hoofdonderwijzer der Gemeeate-Armen- school op het Kortenbosch, overleden den Sisten November 1867 Laatstgenoemde heeft nog kort voor zijn overlijden den dag mo gen herdenkenwaarop hij vóór veertig jaren als hoofdonderwijzer werd aangesteld. In de plaats van den ]6den April 11. aangesteld de heer Frans Snel, hoofdonder wijzer te Schiedam; terwijl de andere vacature eerst in 1868 zal vervuld worden. Den 31sten December 1867 waren bij de Gemeentescholen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 129