van De kosten van het onderwijs. Hieromtrent kan de Plaatselijke Schoolcommissie geene opgave doen. en 1 op die in de Jufvrouw werkzaam 59 hulponderwijzers, waarvan 3 hebben den 2 den rang en 11 dien van hoofdonderwijzer, 57 kweekelingenwaaronder 2 Rijkskweekelingen, 5 ondewijzcressen 1ste klasse, 5 onderwij zeressen 2de. klasse en 9 kweekelingen voor de handwerken. In 1867 zijn overleden de hulponderwijzers J. H. Siebkes, P. H. A. van Wijk en J. C. Schoonhoven en de onderwijze- resse in de handwerken J. M. Beck, wed. Vrolijk. Het overlijden van den heer J. H. Siebkes, die door zijne bekwaamheid en waren den 31sten December 1867 ijver zich steeds had onderscheidenwas in het bijzonder een groot verlies voor de school in de Lombardstraat. Verder zijn 5 hulponderwijzers eervol ontslagen, 4 benoemd tot de 2de, 4 bevorderd tot de 3de en 4 tot de 4de klasse en 10 nieuw aangesteld. Hulponderwijzers genieten de toelage bepaald bij besluit den Gemeenteraad van den 4den September 1867. Ten gevolge van het overlijden van mejufvrouw J. M. Beck wed. Vrolijk, is benoemd tot onderwijzeresse 1ste klasse voor de handwerken van nut. mejufvrouw H. A. Thierry en tot die der 2de klasse mejufvrouw E. M. A. P. Weis. De veranderingen voorgevallen in het personeel der onderwijzers en hunne inkomsten blijken uit de vergelijking der tabellen E. over 1866 en 1867. Van de Rijkskweekelingen geplaatst. 1 op de school in de Lepelstraat Idastraat. Ook ditmaal werd door de Commissie niet bespeurd, dat de onderwijzers iets zouden hebben geleerdgedaan of toegelaten wat strijdig is met den eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van anders denkenden. In 1867 is door Z. M. den Koning aan den wegens ligchaams- gebreken eervol ontslagen hulponderwijzer G. T. Gimberg een pensioen verleend van 124.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 130