Het bijzonder onderwijs. uitgebreid Zondagscholen. De bewaarscholen. ver- Van deze bestaan wijs gegeven wordt. de Vereeniging Licht, Liefde, Leven, van mejufvrouw A. A. Kasper Het getal der erkende bewaarscholen is in 1867 met drie meerderd, te weten met de Gemeentebewaarscliool in de Hekke- laande bewaarschool van op den Z. O. Binnensingel, en die geb. Golterman. Den Sisten December 1867 bestonden alzoo hier vijf Gemeente- bewaarscholenwaarvan 1 te Scheveningen. en 11 bijzondere be waarscholen. De Subcommissiën voor de Gemeentebewaarscholen hebben bij hun Verslag te kennen gegeven, dat zij op de bewaarschool op de Voldersgracht eene geschikte bergplaats voor bovenkleederen en eene waranda, en bij die te Scheveningen uitbreiding en meerdere belemmering der speelplaats zouden wenschelijk achten. De oprigting der bewaarschool in de Hekkelaan heeft Burge er te Gravenhage geenewaar lager onder in 1867 is opgeheven de School van mejufvrouw W. P. Werner- Wi eland. Daarentegen zijn in 1867 opgerigteene school voor lager onderwijs voor jonge jufvrouwen door mejufvrouwen M. J. Kruijt en C. T. A. M. Koelink in de Molenstraat, eene voor gewoon lager onderwijs door den Heer A. C. de Zwart, voor jongens en meisjes in de Wagenstraat, eene herhaling- school voor meisjes der Vereeniging Licht, Liefde, Leven, onder het toezigt van den Heer A. D. J. Mioulet, en eene school voor lager onderwijs van het gesticht de Voorzienigheidte Scheveningen onder de hoofdonderwijzeresse mejufvrouw A. J. Verdam. De school van het Diaconiehuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente is den llden November 1867 overgebragt naar het nieuwe gebouw in de Koningsstraat en tegen matig schoolgeld mede opengesteld voor kinderen van minvermogende ouders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 131