F. de Greve, Voorzitter. G. B. E M AN TS, Lid en Secretaris. De Plaatselijke Schoolcommissie te 's Gravenhage was den 3lsten December 1867 nog niet vervuld, daar de Heer Mr. F. A. T. Weve, daartoe door u benoemd, die benoeming niet heeft aangenomen. Door de Plaatselijke Schoolcommissie zijn in 1867, wegens afwezigheid van vele leden gedurende den zomer, slechts 10 ver gaderingen gehoudenwaarbij de Schoolopziener van dit district in den regel is tegenwoordig geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 133