VERSLAG van de Plaatselijke Commissie van Toezigl op de Openbare en Bijzondere Scholen van Middelbaar Onderwijs, om trent den staat der inrigtingenin het jaar 1867. Bijlage R. Aan den Edel Achtbaren Raad der Gemeente 's Gravenhage. De toestand van het onderwijs aan onze zorg vertrouwd, mogt ook in het afgeloopen jaar gunstig heeten; er werden wederom eenige schreden voorwaarts gedaan op den weg van ontwikkeling door de Wet afgebakenddoch waarvan de eindpaal niet dan langzamerhand te bereiken is. Nu reeds heeft ons de ondervinding geleerd, dat de vrees van velen over te strenge eischen der Wet bij de uitkomst blijken zal ongegrond te wezen. Niet bevestigd is de voorspelling, dat overmaat van leervakken tot oppervlakkig heid van studieverwarring van begrippenafstomping van denk vermogen, uitdooving van geestkracht en meer tot kweeking vaft indigeste kennis zonder verband dan tot rigtige oefening van verstand en oordeel zou leiden. Vooral ten aanzien van de scholen van vijfjarigen cursus werd die bezorgdheid gekoesterd, de omvang der leervakken ter behandeling voorgeschrevenwerd tot staving bijgebragt. Teregt werd tegen deze bedenking opgemerkt, dat zij die uit Wets-artikelen dus oordeelenzich geen juist begrip vormen van den alles beheerschenden invloed van de methode van onder wijs en van de hoedanigheid der leeraars. Onze Hoogere Burger school, de resultaten van het onderwijs daar gegeven, drukken het zegel op die uitspraak. Algemeen en slechts met enkele uit zondering hebben zich de docenten gekenmerkt door toewijding aan hunne taak, de scholieren door vlijt en goede gezindheid. Het vastgesteld plan der lessen werd behoorlijk nageleefdsom mige leervakken zelfs boven het bepaalde urental uitgebreid, wanneer ziekte of andere beletsels stoornis bragten in de aange-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 134