goedgunstige medewerking reeds erkennen in den loop des jaars ook van Uwentwege ondervondenom door vereeniging van twee aan elkander grenzende vertrekken met den meesten spoed een gebleken kwaad te verhelpen. Bedorven lucht en bekrompen plaatsing werden voor ééne der leskamers zonder aanzienlijke kosten gekeerd en een lokaal dat voor de gezondheid schadelijk dreigde te worden, met voldoende ruimte voor een dertigtal leerlingen ingerigt. Het onderwijzend personeel bleef niet onveranderd. Wij deelden in ons vorig Verslag de gronden mede op welke onze goede ver wachtingen rustten bij de aanbeveling van Mr. H. Haktog Heijs van Zouteveen, tot ons leedwezen moeten wij zeggen dat de lessen van dezen leeraar te spoedig zijn afgebroken om voor de scholieren van veel vrucht te zijn. Na een verblijf van nog geen half jaar besloot de Heer Haetog Heijs zijn ontslag bij U aan te vragen, dat in de zitting van den 4den Junij 1867 eervol aan hem verleend werd. Dit vertrek tusschentijds was inzonderheid voor de leerlingen der hoogste klassen ongevallig; zij toch hadden de eerste maanden van den cursus geen onderwijs in de scheikunde en natuurlijke historie kunnen ontvangen, daar de betrekking toen onvervuld was, nu werden de pas aangevangen lessen afgebrokenterwijl de voorbereidings tijd voor de af te leggen examens tot weken inkromp. Wij hadden het geluk in den Heer Stutterheim directeur van het schei kundig laboratorium van de Heeren Mouton alhier, een’ bereid willig medehelper te vinden. Zijne uitmuntende praktische bekwaam heden, gepaard met zeldzame geschiktheid tot geven van onderwijs hebben het gemis van den ontslagen leeraar meer dan vergoed. Van den 3den Junij tot den 12den Julij werden wekelijks vier of vijf lessen van 2 uren elk des avonds in de scheikunde aan de hoogste klassen gegeventerwijl de Heer Dr. Mouton zelf ons ten hoogste aan zich verpligtte door heuschelijk in de vervulling te voorzien van het scheikundig onderwijs aan de 4de klasse op de gewone urendaardoor werd gedurende de vijf laatste weken van den cursus 1866/67 het plan der lessen geregeld voortgezet. De leeraar in de Engelsche taal- en letterkunde K. Ward Bulkley, was bij herhaling genoodzaakt, uithoofde van ziekte-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 136