Dat bij vasten wil en aanhoudende inspanning de mogelijkheid bestaat om de achting en toegenegenheid der leerlingen en den invloed van het gesproken woord te herwinnen, kunnen wij staven met het voorbeeld van Dr. J. ten Brink. Zijne lessen over de staatshuishoudkunde werden met belangstelling en opmerkzaamheid gevolgd ook toen eene pijnlijke wond aan den voet den leeraar aan zijne kamer kluisterdeen de jongelieden van de hoogste klasse genoodzaakt warenten huize van den docent het onderwijs te gaan ontvangen. De Heer van Aalst die tengevolge van uwe benoeming nog voor het eind van 1866 in het boekhouden en handelsrekenen kon les geven ging daarmede geregeld voorthij kweet zich loffelijk van het onderwijs in de wiskunde. Uit het rapport van den Directeur der Hoogere Burgerschool den Heer van Sillevoldt nemen wij de navolgende woorden overwaarmede we ons ten volle vereenigenAangenaam is het te kunnen vermeldendat het onderwijs in de overige vakken onafgebroken bij wijlen gedurende meer uren dan bij het programma bepaald wasden geheelen cursus door is kunnen voortgezet wor den het onderwijs in de algemeene geschiedenis en aardrijkskunde met boven allen lof verheven naauwgezetheid en ijver; dat in de Fransche taal- en letterkunde met zeldzame opgewektheidsmaak en degelijkheiddat in de Hoogduitsche taal- en letterkunde met weinig geëvenaarde orde en onderwijzers-tact. Het onderwijs in Reekenen leed wel eenigzins ten gevolge van de talrijkheid der twee laagste klassen. De zwakken kunnen niet genoeg in het oog gehouden wordenzij leveren daardoor geen werk genoeg om vol doende oefening in dit vak te erlangen. Diezelfde oorzaak zal ook op het overig onderwijs niet zonder nadeeligen invloed blijven want de tragen en zwakken kunnen zonder schade voor de overigen niet zóó onophoudelijk worden nagegaan en bezig gehoudenals voor hunne weinige opmerkzaamheid noodig zou zijn om groote vorderingen te kunnen verwachten.Het onderwijs in de gymnas tiek ofschoon tot de 2de klasse uitgebreid, draagt, naar het ge voelen van den Directeur, op den tegenwoordigen voet, niet de gewenschte vruchten het bijwonen der lessen dat uit den aard der zaak niet verpligtend voor alle leerlingen kan gesteld worden,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 138