Klasse. Iste Ude Hide IVde Sterkte der klasse. 28 leerlingen. 32 13 12 Niet bevorderd. 7 6 geen 5 Na examen bevorderd. 21 26 allen 6 terwijl één met gunstig gevolg het Indische taal- en volkenkunde. De vijfde klasse telde 10 leerlingen: van dezen hebben twee, insgelijks met goeden uitslag, het examen afgelegd, vereischt om te worden toegelaten op de school der Indische taal- en volken kunde: twee andere slaagden niet. De zes overigen onderwierpen zich aan het Provinciaal eindexamen van de Hoogere Burger scholen met dit gevolgdat aan vijf van hen het diploma van voldoend afgelegd examen kon worden uitgereikt. De eenige die niet slaagde, had evenwel in de hoofdvakken voldaan, en het daarin verder gebragt dan ziju aanleg en vroegere telkens gestoorde opleiding aan zijne Leeraars hadden doen ver moeden. Gaarne weten wij deze voldoende uitkomsten dank aan de onvermoeide inspanning en doeltreffende leiding van den Di recteur, die zijne veeljarige ondervinding aan den bloei der Hoogere Burgerschool dienstbaar maakt, en ook in het afgeloopen jaar zich ons vertrouwen ten volle waardig betoonde. Wat de be vorderingen der beide laagste klassen betreft wij stelden onze eischen niet zeer hoog, maar de talrijkheid der leerlingen was blijkbaar van invloed geweest op de vruchten van het onderwijs. Met juistheid is elders opgemerkt, dat dan alleen wanneer het onderwijs meer bestaat uit een voordragen dan een mededeelen, het om het even mag worden geacht of het aantal der luisterende of schrijvende leerlingen kleiner of grooter zij: daar waar het aankomt op het onderzoek of het medegedeelde door elk is opge nomen en begrepenop het rekenschap geven van het geleerde door vermindert naarmate de school-cursus meer ten einde spoedtzoodat gemeenlijk slechts de helft der leerlingen den aangevangen cursus ten einde toe bijwoont. Meer bevredigend waren de resultaten van het wetenschappelijk onderwijsde uitslag der examens blijkt uit de volgende opgaaf: examen heeft afgelegd voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 139