friseb heid physische- heelen geene beschikbare fondsen aanbiedt, en het minder regelmatig was te achten werken van zóó grooten om vang tusschentijds en afgescheiden van de begrooting, aan de goedkeuring van den Ge meenteraad te onderwerpen. Wij hebben in deze beschikking be rust, zonder evenwel te verbergen dat zich behoefte aan meerdere localiteit meer en meer doet gevoelen. Zelfs is, in onze gewone Vergadering van Augustus, op eene bepaaldelijk daartoe aan ons voorgestelde vraag, met eenparigheid van stemmen besloten, als ons gevoelen mede te deelendat wel de verbeterde inrigting voor ééne der klassen van de Hoogere Burgerschool., gedurende z'het eerstvolgend schooljaar, te gemoet komt aan een gerezen bezwaar, zoodat men zich aanvankelijk zal weten te redden, doch dat desniettemin verruiming van het lokaal eene dringende behoefte voor het vervolg blijft. Wij zouden de belangen van het ons vertrouwd onderwijs niet naar eisch behartigen en ons aan pligtverzuim jegens de leerlingen en hunne ouders schuldig maken, zoo wij niet in dit Verslag onze overtuiging uitspraken, dat er gebiedende noodzakelijkheid bestaat aan meerder ruimte en betere lokalen aan den Raad dezer Gemeentedie onze billijke wenschen nooit heeft afgeslagenblij ve het oordeellangs welken weg tegemoetkoming in de bezwaren best te verkrijgen is. Met de uiterste spaarzaamheid werd in het vorig jaar voorzien in het herstellen van kleine gebreken in de schoolvertrekken en meubelen, zoodat de directeur zijne vrees te kennen gaf, dat, mogt die karigheid regel blijvenhet uiterlijk aanzien en de van beiden al spoedig zullen verloren gaan. Ook de en scheikundige kabinetten hebben gedurende den ge- eursus geene vermeerdering van instrumenten bekomen de leeraars in deze vakken verlangden zich met hetgeen voor handen was bekend te maken alvorens aanzoeken of opgaven tot aanschaffing van nieuwe voorwerpen te doen. De nieuwbenoemde leeraar Koppeschi/VK deed later opgaaf van benoodigdheden. Door vriendelijke beschikking van den Raad van Bestuur der Teeken-akademie werd ons ten gebruike afgestaan eene verzame ling van modellen van werktuigen, als hulpmiddel bij het onder wijs van groot nut. Een schrander en bevoegd beoordeelaar merkt hieromtrent teregt op:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 141