heeft van de lang het nieuw De natuurwetenschappen hebben het groote voordeelhetwelk bij bet onderwijs de behandeling van werkelijke en voor bet oog der leerlingen aanwezige zaken heeft, boven die van hetgeen zich hunne verbeelding eerst moet scheppen. De oefeningen in schei kunde vooral geven zeer krachtigen steun aan het onderwijs. Van die in natuurkunde is zonder twijfel niet minder vrucht te ver wachten. Zij ontwikkelde niet alleen de gaaf van opmerken en waarnemen, maar verligten de studie in zeer merkbare mate en doen bij groote vordering van kennisfrischheid van geest en ge schiktheid tot meer afgetrokken werkzaamheid behouden. Om die reden kan de zorg aan natuur- en scheikundige verzamelingen en werkplaatsen besteed, geacht worden niet alleen aan de studie der aan die van alle andere vakken keuze troffen velen gehecht ouders hebben ook onze aandacht ingeroepen op het verschil tus- schen leeraars en leerboekenwat betreft afwijking gebruikelijke spelling en hare vervanging door die van woordenboek der Nederlandsche taal. Ons antwoord wasdat geene stellige voorschriften op dit punt te geven zijn. Dat de alleen-bevoegden, mannen der wetenschap, nog geenszins vast en eenparig in hunne meeningen zijn, zoodat men zich de nadeelen van een overgangs tijdperk, op dit vrije gebied, wel moet ge troosten maar dat wij het gevoelen van het beamendat niet de spelling wel goede uitdrukking der gedachten de hoofdzaak is. De tuin, zooveel ingerigt tot Hortus Botanicus als voor het onderwijs in de plantenkunde aan onze jonge lieden noodig bleek, aan die bestemming genoegzaam voldaanen is in behoor lijken staat onderhouden. De Teeken-academie werd in den loop des jaars door twee leden uit ons midden van tijd tot tijd bezocht; zij werd tot de inrigtingen van middelbaar onderwijs gerekendomdat hare hoofd strekking is de vorming van jonge lieden die zich op ambachten zullen toeleggende afdeelingen tot opleiding van kunstenaars be- natuurwetenschappenmaar ook bevorderlijk te zijn.” Die der talen levert de grootste moeijelijkheid bij de juiste van hetgeen werkelijk grondslag en hoofdzaak is. Wij een voorbeeld aan in het overgroot gewigtthans door aan de spelling der Nederlandsche taal. Sommige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 142