van stemd zijn van ons toezigt uitgezonderd. Het onderwijs in de bouwkunde, door 91 leerlingen genoten, blijft goede vruchten dragen;‘doch ondervindt het nadeel van te geringe voorbereiding der leerlingen in wis- en natuurkunde. De onderwijzers kwijten zich met ijver van hunne taakhet aantal leerlingen gedurende de cursus 1866/7, bedroeg gemiddeld 300. In ons vorig Verslag gaven wij berigt van de eerste wording en beginselen der Burger-, dag- en avondschool; die jeugdige kweekschool heeft onze verwachtingen niet te leur gesteld. Bleef ook het getal aangenomen leerlingen beperkt en beneden het cijfer naar maatstaf der bevolking elders bereikt, hun gedrag en hunne vorderingen waren allezins bevredigendenkelen munten zelfs uit door aanleg en vatbaarheid. De goede geest, orde en tucht die wij telkens bij onze bezoeken opmerkten, zijn bovenal te danken aan den directeur den Heer W. Blüm, die, bijgestaan door den leeraar Ant. Aaltz voor de stipte nakoming zorgt van alle voorschriften en verordeningen. Bij het overgangs examen op den Isten Augustus 1867, in tegenwoordigheid van vier leden onzer Commissie gehoudenwerden van twintig leer lingen uit de eerste klasse veertien tot de tweede bevorderd. Daags daarna werden van negen en twintig nieuwelingen die zich ter toelating hadden aangemeld negentien aangenomen (zeven van de aspiranten hadden om verschillende redenen zich niet aan het examen onderworpen)het gezamenlijk aantal ingeschreven leer lingen bedroeg bij het openen van het nieuwe schooljaar veertig, welke vijf en twintig tot de eerste, vijftien tot de tweede klasse belmoren. In Uwe zitting van den 29sten October jl.werd de Heer Louis Bleekrode, destijds doctorandus in de wis- en natuur kunde aan de' Leidsche Hoogeschool, op onze voordragt door U Edel Achtbaren benoemd tot leeraar in de natuur- en schei kunde, de werktuigkunde, de technologie en de natuurlijke histo rie bij de Burger dag- en avondschool alhier. Sedert op den ]4den December verkreeg hij den doctoralen graad, na verdediging van een proefschrift, dat van ernstige studie getuigt. Voor zooverre de ondervinding Jvan weinige weken een oordeel vergunt, boeit Dr. Bleekrode bij zijne lessen door eene

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 143