’s Gbavenhage, 8 Febrdabjj 1868. F. G. A. Gevebs Deynoot, Voorzitter. J. Heemskekk Bz. Secretaris. duidelijke, levendige en bezielde voordragt. Naar aanleiding van een adres bij den Heer Burgemeester en Wethouders ingekomen en aan ons, met verzoek, om voorlichting verzonden, hebben wij als ons advies medegedeelddat voor als nog geen leeraar in de Staathuishoudkunde bij deze inrigting wordt vereischt; dit ant woord dagteekent van de eerste dagen in Junij. Aan het locaal dezer school in de Raamstraat bleken eenige werken noodig te zijnwaarvan eene lijst werd ingeleverd. Op de Begrooting voor 1868 vinden wij sub n°. 117, a. 1, een post uitgetrokken, met specifieke opgaaf, waartoe de sommen moeten strekken. In de teekenkamer zijn reeds veranderingen en kleine herstellingen aangebragt, die als wezenlijke verbeteringen mogen beschouwd worden. Wij vertrouwen dat de lezing van dit Verslag bij U.Edel Achtbaren een gunstigen indruk zal achterlaten omtrent den Staat van het middelbaar onderwijs in deze Gemeente. Bevordering van den bloei der inrigtingen aan onze zorgen toevertrouwd blijft het doel van alle voorstellingen en opmerkingen die van onzentwege tot U worden gerigt. Uwe welwillende medewerking en ondersteuning zullen ons bij die pogingen ook in de toekomst zeker niet ontbreken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 144