e. aanleiding a. c. m. Fransche taal- en letterkunde. 4 uren. a. Voortzetting van de beoefening der Fransche spraakleer. b. Vrije opstellen in het Fransch over een door den leeraar opgegeven onderwerp. 4 c. Vertaling nit Brandts Leven van de Ruiter. d. Geschiedenis van de Fransche taal- en letterkundevan de vorming der taal tot en met de eeuw van Lodewijk XIV. Oordeelkundige lezing van P. Cobneille: le Cid; van Racine: les Plaideurs, Esther; van Molière les Précieuses ridiculesle Bourgeois gentilhommel’Avarevan Alfred de Vigny: Souvenirs de grandeur et Servitude militaire. Oefening in het spreken van het Fransch, naar van vraagpunten door den leeraar vastgesteld. n. Engelsche taal. 2 uren. Themata in het Engelschvolgens Sadleb’s Cours de Thêmes Gradués. b. Lezing en vertaling van Marbyat’s Settlers in Canada. Toepassing der spraakleer door dictées en opstellen. o. Hoogduitsche taal. 2 uren. a. Lehrbuch der deutschen Sprache van M. R. Bruck. b. Deutsches Sprach- und Lese-uebungsbuch van M. R. Bruck. c. Musterstticke Niederi. Prosa. d. Geschichte des Abfallsdervereinigte Niederlande von Schiller. r. Teekenen. 4 uren. a. Handteekenen. b. Regtlijnig teekenen. IVde KLASSE. a. Wiskunde. 6 uren. a. Algebra voortgezet tot logarithmen en reeksen van hoogere orden. b. Meetkundeherhaling van het onderwezeneligging en snijding der vlakken, goniometrie, trigonometrie. b. Werktuigkunde. 2 uren. Algemeene wetten van evenwigt en beweging, zamenstelling van krachten, leer van het zwaartepunt, enkelvoudige werk tuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 155