1°. 2°. 3°. 4°. Bijlage C. ’s Gravenhage, den Z\sten Maart 1868. 118 66 52 doch afgeschreven ff ff 204 89 108 53 312 142 170 uit het 55 52 jongens zoodat op den 31sten December aanwezig waren115 Bovendien genoten gymnastisch onderwijs Diaconie Gesticht der Nederduitsch-Hervormde Gemeente, benevens 18 jongens en 11 meisjes uit het Liefdadig Gesticht der Waalsch- Hervormde Gemeente, terwijl in 1867 voor het eerst aan een 80tal jongens uit het Liefdadig Gesticht der Roomsch-Katholieke Gemeente onderwijs werd gegeven. Eene vergelijking van bovenstaande getallen met die voorko- De Commissie van Toezigt over de Gemeente-Gymnastiekschool heeft de eer het navolgend Verslag over den toestand dezer inrig- ting gedurende liet jaar 1867 uit te brengen. Op den 31sten December 1867 waren voor het kosteloos onder wijs ingeschreven 58 leerlingen van de beide scholen voor minvermogenden; 132 leerlingen, waaronder 38 meisjes, van de burgerscholen; 39 leerlingen der hoogere burgerschool; 3 hulponderwijzers en 68 kweekelingen. Het getal betalende leerlingen bedroeg op den 31sten December 1866 een getal van 138 jongens, 56 meisjes, 194 In den loop van 1867 zijn ingeschreven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 161