VERSLAG der Curatoren van het Gymnasium omtrent den staat der 2de Afdeeling, gedurende het schooljaar 1866/7. Rijl.ge V. Het uitvoerig en beredeneerd Verslag”, dat wij de eer hebben den Gemeenteraad aan te biedeningevolge art. 29 der Veror dening n°. 250, verschilt in hoofdpunten weinig van die der twee laatste jaren. Ook nu kunnen wij zeggen, dat de school van voorbereidend hooger onderwijs bloeit, minder door het" aantal harer kweekelingen dan door het gehalte van het onderwijs, ook nu mogen wij aan de scholieren den lof niet onthouden van vlijt en ordelijk gedrag, zoodat onze tusschenkomst tot handhaving der tucht geheel niet wierd gevorderd en de overgang tot hoogere klassen, niettegenstaande strenge eischen en een meer dan gewoon scherp toezien onzerzijds, slechts aan vier leerlingen behoefde te worden geweigerd. De bezwaren aan het plan van een’ vierjarigen cursus aanvankelijk verbonden, zijn allengs overwonnen, op ons oordeel ten aanzien der geschiktheid om te worden bevorderd is evenwel de verkorte oefeningstijd aan het Gymnasium mede van invloed geweest. Wij durven gerust beweren, dat het examen der hoogste klasse bij deze gemeentelijke instelling overtuigend bewezen heeft dat de overbrenging der propodeutische studiën van de Akademiën tot het gymnasiaal onderwijs geene onberaden nieuwigheid noch gewaagde proefneming zou zijnmaar dan ook onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat de grondslagen even deug delijk en degelijk worden gelegd als wij dit aan de inspanning en volharding van onzen leeraar in de Grieksche en Latijnsche taal dank weten. Onverdroten en onvermoeid blijft Dr. H. Mulder zich kwijten van de taak om de grondbeginsels en taalvormen aan zijne jeugdige hoorders in te prenten zijne methodeduidelijk bevattelijk zonder omhaal, is eene gymnastiek voor de verstandelijke vermogens, waarvan de heilzame indruk niet ligt weer verloren gaat. Schrandere opmerkers hebben erkend, dat de Grieksche taal voor de fijnste onderscheidingen en schakering van gedachten de juiste uitdruk king aanbiedt, de leeraar die in de vormen der taal den spiegel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 164