der begrippen weet aan te wijzen en het juiste denkbeeld weder geeft, doet meer voor de ontwikkeling van het ongeoefend verstand dan taalregels mededeelenhij geeft aan den leergierigen knaap den sleutel in handen om door te dringen in de geheime werk plaatsen van het denkend wezen. Wij konden bij het jongst ge houden examenuit de verschillende antwoordeneven gereedelijk het groot onderscheid in aanleg en natuurlijke vatbaarheid ontdekken als het gebrek der eerste opleiding bij hendie van elders herwaarts kwamen. Schoone voldoening gewis voor den man, die zijne beste krachten wijdt aan een moeitevollen arbeiddie zaait en in stilte voorbereidt wat anderen zullen oogstenal brengen dezen hem ook gaarne de wèlverdiende hulde en als de schatting der eerste lingen toe, in een vergeten werkkring is het zelfbewustzijn van trouwe pligtsbetrachting tot een edel doel de schoonste belooning. Maar uit een ander oogpunt nog beschouwen wij dit verband van taal tot wijsgeerig denken van wezenlijk belang ook voor de toe komst der klassieke studiën en de vooruitzigten der afdeeling van het Gymnasium waarover wij spreken. Met bekommering vraagt menigeen zich af bij het gestadig afnemend getal van leerlingen, of niet weldra het algeheel verval van de studie der oude talen te duchten staat en de verzachting des dichters Q.ui nous délivrera des Grecs et des Romains”! hare vervulling nabij is. De beroemde Engelsche schrijver Stoakt Mill geeft op die vraag der vertwijfeling een geruststellend ant woord Laat mij eerst een woord zeggen over de groote vraag van den dag ten aanzien van de hoogere vorming, de oudé vraag of men de voorkeur hebbe te geven aan de studie der oude talen of aan die der moderne wetenschappende strijd tusschen klassieke literatuur en positieve wetenschap. Een strijd, mijns bedunkens, even eindeloos en even vruchteloos als de oude twist over de meerderheid der ouden of der modernen. Die strijd tusschen klassiek en modern komt mij voor niet veel anders te zijn dan een geschil of schilders meer werk moeten maken van de teekening of van de kleur ik kan alleen antwoorden met de vraag: waarom niet beide? Kan iets d?n naam verdienen van eene goede opvoeding, dat niet literatuur en wetenschap beide omvat? Al was de vraag op te lossen met de opmerking, dat de exacte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 165