J behoeven de ondersteuning en medewerking der examinatoren tot toelating voor de Akademische lessen, gaat de Universiteit met inschikkelijkheid en oogluiking voort en voor, dan is een ras verval en eindelijke slooping onvermijdelijk, de bewaarders der wetenschap mogen dan toezien hoe zij hun pand hebben bewaard: evertere domos totos optantibus ipsis Di faciles. De ervaring van het afgeloopen jaar is in dit opzigt wederom niet bemoedigend een tweetal jongelingen half rijp uit onze derde klasse ontvlogen, meldden zich te Leiden aan en vonden gehoor, natuurlijk werkt dergelijk voorbeeld ook in volgende jaren aanstekelijk, het ge brekkig aangeleerde en opgenomen vervliegt en verdwijnt zonder tot wasdom te komen; de maatschappij wordt in alle betrekkingen met half wetenden of betweters opgevuld. In verblijdend contrast met deze afvalligen staat een edel viertal, dat in de hoogste klasse tot den einde toe volhardde en dus den cursus geregeld doorliep. Ongelijk in aanleg, talent en vatbaarheid hebben zij uitgemunt in vlijt en leergierigheidgemakzucht verbannengewoekerd met de vermogens hun verleendde proevenin verschillende vakken van studie door hen geleverddoen ons verwachtendat zij den goeden naam van ons Gymnasium zullen handhaven en waardige opvolgers van hunne voorgangers in de laatste jaren zullen zijn. Het examen in de Grieksche en Latijnsche taalkunde getuigde van degelijke en wel doordachte kennis en bewees dat de lof door ons in vorige Verslagen aan de veelzijdige diepgaande weten schap van Dr. Rutgers toegekend, andermaal ten volle was geregtvaardigd. Uitnemend geslaagd mogen ook de lessen van dien voortreffelijken leeraar in de letterkundige geschiedenis van Griekenland heetenhet antwoord op elke vraag werd vaardig helder, beknopt en naauwkeurig gegeven, te lang verwaarloosd belooft dit deel der oudheidkunde tot een nieuw leven te ontwaken. Zeer voldoende kwamen aan de Commissie van examinatoren ook voor de verklaringen en vertalingen van Hokatius en Cicero ouder leiding van den conrector Dr. van Osenbküggen door leeftijd en vorming behoort deze tot eene andere rigting en school zijne methodeeenigzins afwijkende van die door Dr. Rutgers gevolgdminder kritisch maar toch gebouwd op den breeden grondslag van grammatica en antiquiteiten bevestigt de waarheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 168