in den geest der Verordening te handelen hetgeen art. 16 de het Gymnasium noemt: der spreukvarüs modis benefit. Zij bleek insgelijks sluime rende krachten te wekken zich aan te sluiten aan verkregen kundigheden bij de hoorders envoor zooverre men van de uit sluitend kritische rigting eenzijdigheid en nadeel ducht, kan deze leerwijze op reëlistische leest geschoeidals heilzaam correctief werken. Liefde en zin voor de oudheid worden ook aangekweekt, en vruchtbaar gemaakt door uitweidingen op het ruime veld der eigenlijke alterthums wissenschaft. Wij meenen door eenigzins breeder te gewagen van hoofdzaak voor de tweede afdeeling van het onderwijs in de oude talen en geschiedenis. Aan den leeraar in dit laatste vak den Heer Dr. J. W. G. van Oobdt moeten wij op nieuw hulde brengen voor zijn rusteloos streven ten nutte onzer studerende jongelingschap. Bijna onafzienbaar is het veld dat hij moet bearbeidenwie durft zeggen de algemeene geschiedenis volledig te kennen of magtig te zijn? Wel verre echter dat onze wakkere docent zich door de omvangrijke taak zou laten afschrikken of ter neder slaanvindt hij in de moeite zelf een’ telkens nieuwen spoorslag en prikkel tot verlevendigde krachtsinspanning, beweegt hij zich op dit grenzeloos gebied door alle eeuwen heen met gelijken lust en toewijding; spoort onver poosd de nieuwste bronnen op en na, waardoor de frischheid zi jner lessen en mededeelingen de aandacht van knapen en jonge lingen boeit. Bij de beoefening der historie vooral is die gave onmisbaar, want zoodra de opmerkzaamheid aan het kwijnen raakt verliest zich de verbeelding in den maalstroom der gebeurtenissen. Naarmate de voorstelling der feiten aanschouwelijker wordt gemaakt en meer de kleur draagt der tijden, zal de indruk van het ver haalde dieper zijn en het geheugen dien trouwer bewaren. In alle klassen ontdekten wij de sporen en blijkendat de voordragt van den leeraar doel getroffen hadde geschiedenis van de kerk hervorming in de eerste klasse behandeldmeer uitvoerig ontwik keld voor de meergevorderde leerlingen van klasse 3 de Komeinsche geschiedenis, inzonderheid die van de latere tijden van het Keizer rijk, in klasse 2 en 4. stelden ons in staat de vruchten van het gegeven onderwijs te leeren kennen. Al voldoet ook de leeraar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 169