10 k Ten dezen aanzien mag men verwijzen naar het Verslag van 1866, in hetwelk omstandig alles vermeld is, wat be trekking heeft tot het Gemeente-Archief. Aan het dagelijksch Archief, dat uit den aard der zaak zich steeds uitbreidt, wordt met zorg de hand gehouden, zoodat men met vrucht daarvan gebruik kan makenterwijl men zich dit jaar heeft bezig gehouden, met den inventaris van het Oud Archief, die afgewerkt was, zoodanig aan te vullen als wenschclijk moest geacht worden voor de uitgave van dien inventaris in druk. De Heer Hingman, met de bewerking daarvan belast, heeft op zijne aan vrage toegang bekomen tot het Archief van Schepenen van 's Gravenhage, bij de Arrondissements Regtbank alhier in bewaringen was daardoor in de gelegenheid ook dat Archief te inventariseren, welk stuk als eerste aanhangsel in den gedrukten inventaris zal worden opgenomen. Als tweede aanhangsel zal daarbij een overzigt gevoegd worden van de stukkenGravenhage betreffendedie op het Rijks-Archief worden bewaard en voor een groot gedeelte behooren tol hel Archief van het voormalig Hof van Holland. Een en ander zal waarschijnlijk zeer spoedig het licht zien. ,De exploitatie van het Gemeentebadhuis; De Verordening op de bewoonbaarheid van gebouwen; Die op het dempen van slooten; Verschillende punten ten aanzien der Zeehaven te Sche- veningen De verbreeding van het Kettingstraatje Aankoop van grond voor de verbreeding der Parkstraat Reorganisatie van de politie; Het rioolstelsel der Gemeente en de plannen van den Heer Liernür voor den afvoer van faecale sloffen; De concessie voor de waterleiding. L ARCHIEVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 16