J zich zelf niet, de vorderingen der jongelieden voldeden ons wel en ook de Godenleer en fabelkunde dpor denzelfden leeraar ont vouwd, bleken zinrijk verklaard en juist begrepen te zijn. Te liever hebben wij den wensch van Dr. van Ookdt ingewilligd om bij het plan der lessen voor het aanstaande schooljaar de ver- deeling der uren over de vier klassen naar zijn voorstel te wijzigen omdat hij voortaan discipelen zal voor zich zien, op de drie eerste klassen der Hoogere Burgerschool bekend geworden met zijne leerwijs en ingewijd in zijn n Overzigt. Wij hebben daar zijne lessen over de oude, oostersche en middeneeuwsche geschiedenis kunnen volgen en ons overtuigd hoe veilig de voortzetting van het aangevangen werk aan hem kan worden toevertrouwd. Indien wij ons in dit Verslag om de bovenvermelde redenen, wat de overige vakken betreft, moeten bekorten of althans in geen détails kunnen treden, wat het-onderwijs van ieder leeraar bij elke klasse, in elk vak of deel der gegeven lessen betreft, verzoeken wij den Gemeenteraad uitdrukkelijk daaruit geene ongunstige gevolgtrekking te ontleenen ten aanzien van ons oordeel omtrent de verdiensten der opleiding of de uitkomsten van het examen. Alle leeraars hebben, zich getrouw van hunne verpligtingen gekweten, bereidwaardig voldaan aan onze wenken en door weder- keerige inschikkelijkheid, bij ziekte of verhindering, medegewerkt om het onderwijs geen schade te doen lijden. De discipelen der vier klassen hebben getoond dat zij met vrucht, naar mate van hunne vermogens en den graad hunner ontwikkeling, de lessen hebben bijgewoond; het eigenaardige in de methode van ieder leeraar spiegelde zich af in de antwoorden en opstellen ons ge geven of voorgelegd. Het wijsgeerig karakter der Duitschers is hoofdtrek in de aanwijzingen van Dr. Bbük wij vonden dien telkens weder in de opmerkingen der beste leerlingen in de twee hoogste klassendoch insgelijks in de taalkundige oplossingen der mingevorderden. De levendige, klare, smaakvolle Frausche geest bezielt de toelichtingen van den Heer Chatelain, als hij zijne geliefde auteurs ter hand neemt en zijne rijke literarische kennis doet strekken om het duistere op ééne plaats op te helderen uit eene zinverwante uitdrukking elders. In den leeraar R. Wam Bulklev treffen wij den ernst, de degelijkheid en den praktischen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 170