beroep van zin van zijnen landaard aan; juiste onderscheiding, toepassing der regels, vergelijking van Engelsche en Fransche idiotismen; zijne lessen hebben een tweeledig nut voor onze jeugdomdat het onderwijs in de Engelsche taal- en letterkunde tegelijk oefening in het vaardig gebruik van het Franschdoor spreken en ver talen, medebrengt. De verdienstelijke rector eindelijk, Dr. L. K. Beunen, heeft in den afgeloopen cursus op nieuw, zoowel in de Latijnsche taal als in de Vaderlandsche studiën, op de vorming der jonge lieden van het Gymnasium heilzaam gewerkt. Voor hen moet verstandelijke ontwikkeling steeds gepaard gaan met de opwekking en leiding van de gezindheid des hartenhet jeugdig gemoed dat voor edele opwellingen en aandoeningen wil openstaanleent gaarne het oor aan zulke stemmentijdig ver nomen en met nationale herinneringen en den roem van het voorgeslacht in harmonieverband. Dan eerst wordt het verheven leeraar in zijne volle waarde geschat, wanneer het uitgestrooide zaad ontkiemt en zijn vrucht vertoont in de hande lingen van rijper leeftijd. De studie der positieve wetenschappen is, overeenkomstig het vastgesteld programmavoortgezetde reken-stel- en meetkunde werden door den leeraar in die vakken den Heer J. van Aalst geregeld onderwezenin de eerste klasse heeft het gebezigde handboek eenig bezwaar ontmoet, zoodat wij het gebruik voor het aanstaand schooljaar niet meer verpligtend zullen maken en daarom de vermelding op het' programma hebben weggelaten. De hoogere wis- en natuurkunde waren gedurende den afgeloopen cursus voor ’t eerst opgedragen aan den nieuw benoemden leeraar J. D. van dek Waals; onze gunstige verwachtingen, aangaande dit onderwijs, zijn vervuld; deze docent verstaat de kunst van les geven, hij is paedagoog, weet de aandacht te boeijen door eene bevattelijke voordragt, door het leggen van vaste gronden, door geene herhaling te schromen zoo dikwijls de begrippen niet Volkomen duidelijk schijnenof het onderrigt niet in den juisten zamenhang blijkt opgevat; niet de onderwijzer alleen voert het woord, maar hij spreekt met de leerlingen en doet uitkomen of het door hem medegedeelde behoorlijk doorzien bewerkt en over dacht is. Wij hebben niet geaarzeld, op zijn voorstel, de uren-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 171