lijst te herzienzoodat elke klasse in het vervolg een deel der natuurkunde door hem zal hooren verklaren: de 1ste warmte, de 2de magnetisme en statische electriciteitde 3de dynamische electiciteitde 4de licht en geluid. De Heer van der Waals, wiens naam op het programma voor dit schooljaar niet kon worden ingevuld, als zijnde eerst benoemd bij Raadsbesluit van den Bisten Julij 1866was de eenige nieuwe leeraar; anders heeft het onderwijzend personeel geene verwisseling ondergaaneene omstandigheiddie wij gaarne vermeldenomdat de ondervinding leert hoe schadelijk voor den gang van het onderwijs elk afbreken van den eens-begonnen cursus is. De leeraar, wiens methode en denkbeelden zich de leerlingen hebben eigen gemaaktontmoet gewillige volgelingen het onbekende knoopt zich geleidelijk aan de reeds verworven wetenschap vast; storend daarentegen werkt de invloed van ongewone lessen als de leermanier vreemd de boekenkeus nieuwde reeks der ge dachten onbekend is. Zelfs wat daarin beter kan gelegen zijn gaat desniettemin verloren. Daarom strekte het ons tot vol doening, dat onlangs, toen de Heer Ward Bülkley om redenen van gezondheid werd genoodzaakt zijne lessen aan een plaatsver vanger tijdelijk over te dragende waarnemende leeraar in het EngelschMr. J. Berrington, zich aansloot aan de leerwijs en het werk van eerstgenoemdeninderdaad is daardoor de vervul ling der lesuren voortzetting van het onderwijs geweest. Op voorstel van één der leden van ons Collegie is ditmaal alvorens omtrent het al of niet overgaan van elk der leerlingen door ons beslist werd, schriftelijke mededeeling gevraagd van het gevoelen der docenten. Opmerkelijk was de overeenstemmingzoowel in het oordeel der verschillende leeraars onderlingals met de cijfers uit onze staten getrokken aan welke wij iedere beslissing hebben getoetst. Wij zijn overtuigd, dat de uitkomst ons besluit voor ieder geval zal regtvaardigen zelfs in de oogen van hen die thans bij ver ijdelde hoop mogten klagen. Uit de eerste (laagste) klasse werden leerlingen tot de tweede bevorderd, slechts één zal nog een jaar de lessen blijven bij wonen één prijs is aan den primus toegewezen daarenboven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 172