J. Heemskerk Bz., Secretaris. ’s Gravenhage, 10 Augustus 1867. F. G. A. Gevers Deynoot, Voorzitter kwijnend en de Heer v. n. Waals zegt in zijn advies over de jongeliedendie thans de tweede afdeeling van het Gymnasium bezoekendat de meesten door hunne te geringe mathematische ontwikkeling niet in staat zijn met de gewenschte vrucht een’ cursus in natuurkunde te volgen.” Gaandeweg zullen de aan- komelingen derhalve eerst tot de hoogte worden opgeleiddie het later wenschelijk zal zijn ter toelating te vorderenalleen van den tijd is volledige aaneensluiting der verschillende trappen van voor bereidend onderwijs te wachten. Van het programma der lessen schooljaar 1867/68, zullen de noodige exemplaren aan de leden van den Gemeenteraad worden aangeboden zoodra ze zijn afge drukt. Bij vergelijking der lesuren zal U blijkendat de verdeeling over de verschillende klassen hier en daar is gewijzigd op ver langen en in overleg met de leeraars. In de keuze der auteurs hebben wij wederom de voordragten gevolgd door elk der docenten aan ons medegedeeld, veel moet hier worden vrijgelaten, want, naar onze overtuigingzal de behandeling en uitlegging van ieder schrijver beter slagen en meer vrucht dragen naarmate de leeraar zelf hem met voorliefde beoefend heeft. Uit eene bloote inzage van het programma kan inmiddels blijken, dat de bloemlezing uit de edelste gewrochten in elke taal is zaamgesteld en dat tevens is gelet op der jongelieden leeftijd en ontwikkeling. Wij vertrouwen, dat de kennisneming van dit Verslag aan den Gemeenteraad de overtuiging zal schenken dat aan het Gymna sium de studie der klassieke oudheid gepaard ging met de be oefening van moderne talen en wetenschap. Curatoren zullen voortgaan in hun streven om deze instelling eene waardige kweek school te doen blijven van voorbereidend hooger onderwijs. Zijn dan ook de kweekelingen weiniger in getal, de uitspraak van den Romein zal ons voor oogen staan pauci utinam quorum tarnen in re publica late patere potest in dustriae (al is hun aantal gering, hun iuvoed op de maatschappij kan zich wijd uitstrekken).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 174