14 HOOFDSTUK IV. Naar de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten Rekening (art. 221 der Wet van den 29sten Junij 1851 {Staatsblad n°. 85), zijnde die over het dienstjaar 1866 bedragen de ontvangsten en de uitgaven f 1,316,090.72 - 1,220,042.514 Saldo f 96,048.204 wordende hierbij, wat het genoemd dienstjaar betreft, ver wezen naar de Stalen, die als Bijlagen H en I hier achter volgen, waarin afzonderlijke vermelding van den aard der ontvangsten en der uitgaven plaats heeft. Het verslag van de Commissie van beheer en toezigt over deze Verzameling, hetwelk als Bijlage G hierachter is gevoegd, zal doen zien, dat de Gemeente Voor die Verzameling in het afgeloopen jaar belangrijke aanwinsten heeft gedaan, het zij door koop, het zij door ontvangen geschenkenwaarvoor wij aan de welwillende geversdie in het Verslag genoemd wordenalhier openlijk den dank van het Gemeentebestuur toebrengen. Naar het Verslag zelf verwijzende, mogen wij niet na laten de aandacht vooral te vestigen op de daarin voor komende mededeeling, dat eene oorkonde in de Verzame ling is opgenomen van de plaatsing van een gedenksteen in den gevel van het huis n°. 32 op de Prinsegracht ter eere van den dichter Mr. Willem Bilderdijk, die in dat huis gewoond heeft. Geldmiddelen. VERZAMELING VAN GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE VOOR WERPEN TEN RAADIIUIZE DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 17