over het algemeen voor de toekomst veel beloven. om vroeger opgegeven redenenniet in het. de Heeren D. M. H. Bolt en mede oud-leerling der school, en J. F. Zürhaar tijdelijk in dienst te stellenden eersten als onderwijzer voor de trompetden laatste als onderwijzer voor de bazuin Nog heeft de Commissie zich tot haar leedwezen verpligt gezien om den onderwijzer der eerste viool-klasse den Heer J. Büziau, die sedert geruimen tijd aan eene oogziekte lijdende is, voorloopig tot aan het einde van het loopende schooljaarvan zijne werk zaamheden te ontheffendaar de toenemende verzwakking van zijn gezigt eenen-merkbaar nadeeligen invloed op de vorderingen zijner leerlingen begon uit te oefenen. In de waarneming zijner lessen heeft de Commissie gemeend niet beter te kunnen voorziendan door die op te dragen aan den Heer J. G. Mulder, onderwijzer der tweede viool-klasse. Wat den toestand der school betreft, verheugen wij ons, gunstige mededeelingen aan Uwe Excellentie te kunnen doen. Met uitzon dering van de evengemelde kortstondige stoornis in het onderrigt der eerste viool-klasse heeft in al de overige klassen het onder wijs zijnen regelmatigen voortgang gehad. Voortdurend mag de ijver en belangstelling der meeste onderwijzers in de vervulling hunner niet altijd gemakkelijke taak met lof vermeld wordenen meer en meer doet zich de gunstige werking gevoelen der voor drie jaren ingevoerde wijzigingen in de inrigting der school waarvan in vorige verslagen breeder gewaagd werd. Daarvan had men onder anderen gelegenheid zich te overtuigen bij het jaar- lijksch examenhetwelk in de laatste dagen van Junij des vorigen jaars aan de leerlingen werd afgenomen ten overstaan van de Commissie van toezigt en van de door haar als deskundigen uit- genoodigde Heeren Heintze, Muzijkdirecteur te Amsterdam, Babgiel, Muzijkdirecteur te Rotterdam, en Klerk, Organist te Delft. De vorderingen der leerlingen gaven stof tot tevredenheid terwijl met bijzonder genoegen werd opge merkt dat de school thans het geluk heeft zich te mogen ver heugen in het bezit van ecnige leerlingen van meer dan gewonen aanlegdie bij volhardende studie onder de leiding hunner be kwame onderwijzers Daar het examen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 185