vorige jaargangen voor a n H H II ff ff ff n a n ir u if n rr u u ff ff ff u ff ff ff ft 30 leerlingen 9 3 5 3 6 3 4 4 4 1 12 9 23 69 even als in het vorige jaar ander instrument tot hoofdvak gekozen hebbende, het Pianospel als bijvak beoefenen, als een goed aantal jonge lieden die, zonder zich geheel aan de toonkunst te wijden, ingevolge de bij het Keglement gegeven vergunningtot het onderwijs aan de Muzijkschool zijn toegelaten. Aan de oefeningen voor kamermuzijk wordt in dit jaar door 20 meestgevorderde leerlingen deelgenomenterwijl bij de orchest- oefeningen thans al de partijen (met uitzondering van de 3de en 4de hoornpartij) door leerlingen bezet zijnen alleen de 1ste viool nog door medewerking van twee oud-leerlingen versterkt wordt. Ook in het afgeloopen jaar is het onderwijs in de zangkunst voor de kweekelingen van de normaallessen alhier door den Direc teur geregeld voortgezet. Een aantal van 47 aanstaande school onderwijzers nemen aan deze lessen deel. Hunne vorderingen zijn vrij voldoende, echter meer in het theoretische dan in het prak tische, hetgeen ten deele daaraan moet worden toegeschreven dat Onder deze laatsten bevinden zich zoowel degenen die, een aangenomenwelke met 86 overgeblevenen van een getal van 148 uitmaken. Van dezen worden 40, als tot den onvermogenden stand beboerende, gratis onderwezen. De AfdeeEng Muzijkschool telt in het loopende schooljaar: de Viool. n Violoncel. n Contrabas. Fluit. Oboë. Clarinet. Fagot. Waldhoorn. Trompet. Bazuin. Pauken. Solozang, het Orgel, de Theorie. Pianoforte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 187