bedragen en onderhoud verwarming en zij meest allen zich in den leeftijd der stemverwisseling bevinden ten deele ook aan den zeer korten tijd (één uur in de week) die hun, bij hunne veelvuldige andere werkzaamheden, voor het muzijk- onderwijs bewilligd is. Ware het mogelijk hun daarvoor meer uren ter beschikking te geven, dan zou dit voor hunne muzijkale vor ming zeer nuttig zijn. Aangenaam is het ons in dit Verslag gewag te kunnen maken van eenige bewijzen van belangstelling door de Koninklijke Muzijk- school ontvangen. Door den Heer Lefêbbb (Firma Weygand en C°.) alhier, die voorheen tot de kweekelingen der school be hoorde, werd voor hare bibliotheek ten geschenke aangeboden de kostbare volledige verzameling van HaNOELS werkenwaarvan reeds 22 deelen uitgegeven zijn, met toezegging dat ook de later verschijnende deelen daaraan toegevoegd zullen worden. Van den- zelfden Heer ontvangt de school voortdurend een exemplaar van alle door zijne Firma uitgegeven werken. De Heeren Breitkopf en Hürtel te Leipzig hebben een aantal nuttige instructive werken voor solozang, piano en viool aan onze school ten geschenke gezonden. Met opzigt tot de geldmiddelen der school zal het Uwer Excel lentie uit de reeds medegedeelde rekeningen gebleken zijndat de inkomsten der Muzijkschool in 1867 behalve f 7200 aan de gewone subsidiëu en 190.57 aan renten van belegde gelden, bestemd ter voorziening in buitengewone uitgaven, aan school gelden bedragen hebben 3894 en dus, in vergelijking met het vorige jaareenigzins vermeerderd zijnterwijl ook de uit gaven zijn toegenomen en bedragen hebben voor bezoldigingen f 9615.94; voor aanschaffing en onderhoud van muzijk en in strumenten f 661.09voor verwarming en schoonhouden der localen enz. f 431.24; voor meubilair 14.90 en voor diversen 592.094- In het vooruitzigt van toenemende noodzakelijke uitgaven zijn op de door Uwe Excellentie goedgekeurde be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 188