12 HOOFDSTUK V. Onder deze rubriek behooren: a. Ofschoon de overlegging dier staten slechts om de vijf jaren gevorderd wordt, heeft men gemeend ze als Bijlagen bij het Verslag te kunnen opnemen, daar zij, ter voldoening aan het Besluit van den Commissaris des Konings in deze Provincie van den 11 den Maart 1868, n°. 1 (Prov. blad n°. 30), toch elk jaar moeten Worden opgemaakt. Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Begroeting (art. 207) voor hel dienstjaar 1867, was het geraamd bedrag der ontvangsten en der uitgaven De hier bedoelde gebouwen zijn: het locaal, vroeger bestemd tot Armeninrigting; een huis op den Korten Vijverberg, verhuurd aan het Rijk voor de Arrondissements-Regtbank het gebouw aan de vroegere Barrière aan het Zieken een huis op den hoek van de Korte Beestenmarkt Varkenmarkt; f 1,219,366.93 - 1,166,047.13} Batig saldo f 53,319.79} a. Gebouwen. b. Wei- en teellanden. Cenicente-eigendonirnen werken en inrigtingen. A. EIGENDOMMEN NIET BESTEMD VOOR DE PUBLIEKE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 18