pl Even als ten vorigen jare werd de afdeeling der elementaire teekenkunde druk bezocht. Jn de 3 klassen bevonden zich respec tievelijk 24, 22 en 25 leerlingen. Het laatste vijf-en-twintigtal oefende zich naar het gewijzigd stelsel van Düfuis, dat voort durend goede resultaten oplevert en naar pleister-fragmenten. Het grootst aantal leerlingen bezocht de ornament-klasse. In die van het pleister-ornament bevonden zich 4 leerlingenin de overige 3 klassen werd onderwijs gegeven aan 44, 45 en 46 leerlingen. Ofschoon de keuze der meeste jongelieden- zich op deze afdeeling vestigt en de ijver der onderwijzers niets te wenschen overlaatis de Raad van Bestuur echter voornemens in het aan staand Akademiejaar aan deze afdeeling een cursus over de theorie van het ornament te verbindenopdat de leerlingen zich met kennis van zaken in het nateekenen der voorbeelden kunnen oefenen. In de afdeeling bouwkunde werd het onderwijs in 4 klassen respectievelijk aan 32120 en 7 leerlingen verstrekt. De klasse n geschiedenis der bouwkunst met aesthetische behan deling der bouwstijlen wordt door 12 jongelieden met ijver bijgewoond. De reeks teekeningenvervaardigd door den hoofd onderwijzer Vogel en waarmede deze zijn degelijken en belang- wekkenden cursus toelicht, dragen er niet weinig toe bij om den leerlingen een fiksch en juist denkbeeld van de verschillende bouw stijlen te geven. De cursus in de theorie der perspectief, waartoe dezelfde hoofd onderwijzer een stel doelmatige teekeningen op groote schaal ontworpen heeft, wordt door 8 jongelieden bijgewoond. De boetseerklasse verkeert in eenen zeer bloeijenden staat, dank zij voor een groot gedeelte aan de inwilliging in September jl. van het den Minister van Binnenlandsche Zaken gedane verzoek om den Heer LacomblÉ te veroorloven 4 malen ’s weeks aan de Akademie les te gevenzoodat bij den aanvang .van den cursus 1867/68 genoemde onderwijzer zijne vroegere plaats weder geheel heeft ingenomen. Sedert den aanvang der winterlessen bestond de boetseerklasse uit 14 leerlingen en wordt het onderrigt met grooten ijver en talent gevolgd. In het vorig Akademiejaar heeft in deze klasse geen concours naar den prijs plaats gehad, opdat de leer lingen met het onderwijs van den Heer LacomblÉ die sedert

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 192