f f 11327.25 f Uitgaven. 8283.954 Blijft 3043.29.!. 3469.75 4500.00 575 00 1415.00 1367.50 5690.00 363,65 1801.004 333.40 95.90 van het Koninklijk Huis. der leden leerlingen Kosten van het ouderwijs Studiënvoorbeelden en modellen Administratiekosten Prijsuitdeeliug Schrijf- en drukloon De Baad van Bestuur, F. G. A. Gevers Deïnoot, President. Jon. Gram. Secretaris. Akademie mogt bezoeken kunnen blijken dat menig leerling er door vlijt en Hinken aanleg uitmunt en dat over het algemeen het ouderwijs met tact en ijver wordt gegeven. Ten bewijze hiervan haalt de Raad met voldoening het voor beeld van den vroegeren leerling Verbeek aan, die dezer dagen in een aan den Raad gerigt schrijven de getuigenis aflegde, dat hij door het genoten onderwijs aan de Akademie in staat was geweest zijn examen als opzigter bij den Waterstaat in Nederlandsch Indië te doen en wel met bijzonder gelukkig gevolg. De hier volgende staat van ontvangsten en uitgaven der Akademie over 't afgeloopen jaar wijst duidelijk aan, bij vergelijking met dien van vorige jarendat de finautiëele toestand der Akademie niet vooruitgaat, en dat zouder de krachtige en hooggewaardeerde hulp der Gemeente het onmogelijk zou zijn zulk eene onmisbare inrig- ting in het leven te houden. Staat der Akademie, 18661867. Ontvangsten. Batig slot van 18651866 Subsidie der Gemeente Bijdragen H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 194