deel in het aan de armen dezer Gemeente gemaakte legaatgroot 100 door Mejonkvrouwe J. C. Onder de Wijngaart Can- zius en in de erfstelling door den Heer J. J. Gosselin vermaakt aan de armen te ’s Gravenhage. Met opzigt tot den toestand van het armwezen der Gemeente strekt het ’t Burgerlijk Armbestuur tot genoegen te mogen ver melden dat die ook in verband men de gevolgen die het heerschen eener ernstige cholera-epidemie in 1866die zich in 1867ofschoon in veel mindere mate herhaaldete weeg bragt in de verstrekking van meerdere ondersteuning of verpleging van weezen enz. zich over het algemeen als vrij gunstig doet kennen, zoo als uit de hier later volgende opgaven zal kunnen blijken. Vooraf zij intusschen opgemerkt, dat het Burgerlijk Armbestuur bij het verleenen van onderstand dezelfde beginselen als vroeger blijft toepassen en een gezet onderzoek en toezigt uitoefenen op de zich om onderstand aanmeldendenzoowel als op zijne overige bedeelden. Het meent te dezer plaatse alleen nog te moeten vermelden dat de nieuwe wijkverdeelingwaarvan in het vorig Verslag is gesproken en waarvoor het den 2den November 1866 een nieuw reglement vaststelde, dat met den Isten Januarij 1867 werd in gevoerd bij ondervinding gebleken is aan het oogmerk te beant woorden en volstrekt geene ongelegenheid in de dienst heeft te weeg gebragt. Het Armbestuur vermeent zich bij de mededeeling dezer bijzon derheden te kunnen bepalendaar de geregelde gang zijner administratie verder niets heeft opgeleverdwaarop meer in het bijzonder de aandacht van den Raad zoude belmoren te worden gevestigd en gaat over tot de vermelding der volgende opgaven. Het getal der bedeelden bedroegvolgens de vaste lijstbij de eerste uitdeeling in Januarij 1867 436 gezinnen alhier armlastig, uitmakende 933 personen, des tijds gezamelijk bedeeld met 249.65 in geld en 734 brooden ’s weeks, benevens 339 spijsportiën daags, tot een geldelijk be drag van 148.52 per week terwijl een getal van 78 gezinnenuitmakende 202 personenvoor rekening van andere Gemeenten werden ondersteund te zamen tot een bedrag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 197